Säker och trygg förening

Föreningen har känt ett behov av att formulera mål och säkerställa kvalité för föreningens medlemmar utifrån innehållet i en säker och trygg förening. Det fanns även ett behov av handlingsplaner inför olika situationer som kan uppkomma i föreningen.
Under våren 2012 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram dokument för att göra en ansökan med målet att certifieras som en säker och trygg förening. Detta dokument är utarbetat av nedan arbetsgrupp under 2012 och kommer att fungera som stomme för närmast kommande år. Det är ett levande dokument och återcertifiering sker vartannat år.
Målsättningen är att Hestra IF ska vara en förening för alla att trivas i och att Hestra IF ska ha en bra verksamhet för personer i alla åldrar och på alla nivåer.

Arbetsgrupp för en säker och trygg förening:
John-Olov Albrektsson
Jan-Åke Axelsson
Lena Lindberg
Lena Larsson
Ingrid Krafft
Katarina Ström

För mer information, se bilagor nedan:

Bilaga 1 REGLER & RUTINER FÖR ANLÄGGNING, LOKAL OCH UTHYRNINGSKONTRAKT

UTHYRNING

Hyreskontrakt
Ansvarig för uthyrning utses av styrelsen.
Uthyrning av anläggningen kan ske till ändamål som:

– Konferenser
– Släktkalas
– Högtidliga tillfällen
– Träningsläger

Besiktning av anläggning / lokal / säkerhet och miljö.
Besiktningsansvarig utses av styrelsen.

 

Bilaga 2 RUTINER FÖR BRANDSÄKERHETEN

Ansvarig för besiktning av brandsäkerhet utses av styrelsen. Protokoll upprättas.

– Utrymningsskyltar är uppsatta.
– Brandvarnare finns.
– Brandposter finns.
– Anslag: “Om brand bryter ut förfar enligt nedan” finns.
– Samlingsplats finns på ovan nämnda anslag.
– Sopkärl är placerade långt från byggnaden.

 

Bilaga 3 RUTINER FÖR OLYCKSFALL/AKUT SJUKDOM

Om en olycka händer eller om någon insjuknar akut under träning eller tävling skall föreningens ledare veta hur man går tillväga.
Basutbildning/repetitionsutbildning i hjärt- och lungräddning skall erbjudas alla ledare.
En plan för krishantering och en riktlinje för vem som skall kontaktas vid olika händelser ska finnas tillgänglig.

 

OMHÄNDERTAGANDE VID OLYCKSFALL/AKUT SJUKDOM

– Lämna aldrig den skadade ensam
– Tillkalla annan vuxen för hjälp
– Tillkalla ambulans om det behövs, tel 112
– Se till att någon möter ambulansen
– Underrätta förälder/anhörig
– Vid osäkerhet ang skada/omhändertagande ring sjukvårdsupplysningen, tel 1177
– Trösta, finnas tillhands och hämta gärna en filt till den skadade

 

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

Minst en ledare i varje grupp/sektion skall ha genomgått HLR utbildning

– Föreningen ansvarar för att basutbildning/repetitionsutbildning genomförs

 

MATERIAL

– En grundutrustad förbandsväska finns i Hestrastugan och finns också med på tävlingar.
– Den sjukvårdsansvariga i föreningen ansvarar för väskan och dess innehåll.
– Saknas något material kontaktas den sjukvårdsansvariga.

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ/FÖRÄLDRAANSVAR

-Det är viktigt att barn/ungdomar som använder medicin alltid har dessa med på träning och tävling. I dessa fall måste föräldrarna noga instruera de ansvariga ledarna så de vet vad som gäller och hur de ska administreras.
– Träna aldrig vid halsont, infektion eller allmän sjukdomskänsla.

 

Bilaga 4 HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING

Om någon i föreningen blir mycket svårt skadad/avlider under aktivitet anordnad av Hestra IF gäller följande:

– Ge medicinsk “första hjälp”
– Tillkalla ambulans och polis
– Underrätta familjen, vid dödsfall krävs tillstånd av polis
– Informera ordförande i Hestra IF i första hand, ordförande i den aktuella sektionen i andra hand och vice ordförande i Hestra IF i tredje hand.
– På Hestra IF:s hemsida finns aktuella telefonnummer och mailadresser till de olika sektionernas ledamöter.

 

MEDIA

– Kontaktperson för media är endast Hestra IF:s ordförande.

 

POSOM

– Hestra IF:s ordförande tar kontakt med POSOM.
– POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. I den centrala POSOM-gruppen ingår representanter från räddningstjänsten, kyrkan, polisen, primärvården och utbildningskontoret. POSOM har beredskap dygnet runt.
– Dagtid tel. 033-353189, 076-8883189
– Efter kontorstid ta kontakt med sociala jouren, tel. 112.

 

Bilaga 5 POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR DOPING/DROGER /ALKOHOL/TOBAK

Hestra IF tar avstånd från alla typer av droger och aktörer som kan sättas i samband med detta, då det står i rak motsats till vår strävan efter sunda och goda idrottsliga vanor.

 

SYFTE

Hestra IF har ett ansvar gällande att motverka alla former av drogmissbruk inom de ramar som råder inom idrotten.
Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Hestra IF i frågor som rör detta med droger och då i idrottsliga aktiviteter, som träning, tävling och läger.
Droger i alla former är skadliga och negativa för idrotten och en god hälsa i övrigt. Föreningen skall vara en trygg miljö med utgångspunkt för dessa frågor och föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn deltaga i föreningen.
Hestra IF följer Riksidrottsförbundets beslutande policy gällande droger inom idrotten.
Hestra IF strävar efter en miljö fri från alkohol, tobak och droger.

 

MÅLSÄTTNING

Hestra IF vill “bedriva vår idrott så att den utvecklar människor såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också “hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande t ex användandet av droger”. Dessa citat är hämtade från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vilka Hestra vill ha som förebild.
För ett gott resultat och positiv utveckling ställs stora krav på ledare och andra som verkar inom idrotten att de är medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Genom tydlig information och samtal som rör attityder och värderingar hoppas vi kunna nå en drogfrimiljö att växa och utvecklas i.

 

STRATEGIER

Övergripande skall vi i samband med träning, tävling och läger förebygga och motverka användandet av droger i alla dess former. Det är oerhört viktigt att vi alla tar ett samlat grepp om dessa frågor och på olika sätt förebygger användandet av droger både inom idrotten men även i det vardagliga livet.
Föreningen, verksamhetsansvariga och ledares roll och ansvar är:

– Att ställa sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål och riktlinjer för att motverka droger inom idrotten.
– Att erbjuda och arbeta för en drogfri tränings, tävlings och lägermiljö.
– Att vid misstanke eller nyttjande av droger i föreningens verksamhet skall ledare omgående beordra personen att avbryta sin gärning och vid behov hjälpas hem.
– Att föregå med gott exempel och i idrottsliga sammanhang tala om attityder och värderingar kring detta med droger.
– Att vara vaksam och se signaler som tyder på nyttjande av droger för att på ett så tidigt stadium som möjligt finna lämpliga åtgärder.
Rapportering till ansvariga inom föreningen och föräldrar sker omgående där lämpliga åtgärder vidtas/sätts in

 

HANDLINGSPLAN

Vid eventuellt nyttjande av droger eller misstanke om missbruksproblem har ledaren en skyldighet att rapportera till föreningens styrelse som upprättar en individuell plan och vidtar lämpliga åtgärder i samråd med individen. Utgångspunkten för planen skall vara konsekventa och kraftfulla åtgärder med syfte att stödja och hjälpa personen i fråga att ändra sitt beteende.

 

Bilaga 6 RUTINER FÖR RESOR

Hestra IF förutsätter följande vid resor i vår verksamhet med privata fordon:

– Förare är erfarna och omdömesfulla
– Har ett fordon som uppfyller de krav och förväntningar som är gällande i Sverige, besiktigade, skattade och försäkrade.
– Att man transporterar så många som man har bälte/bil
– Följer gällande hastighetsbegränsningar
– Har utrustning för första hjälpen
– Cyklande till vår verksamhet under 15 års ålder använder hjälm.

Rulla till toppen